14/07/2016 -

Ai Tín

2088
Ông Cố Laurenxô BÙI CÔNG NGHỆ
Sinh ngày 01/11/1928 tại Kim Bịch, Nam Sách, Hải Dương
Được Chúa thương gọi về vào lúc 18 giờ 20, 13 tháng 07 năm 2016
Hưởng thọ 89 tuổi
114.864864865135.135135135250